بازديد سفير محترم اسپانيا به اتفاق همكاران محترم اتحاديه صادر كنندگان استان يزد و فرماندار محترم ميبد از كاشي نوآوران - يكشنبه 28/3/1391