کـــاشی دیـــوار
31.6*60  25*40 36.5*25  ابعاد 
9.6 8.4 8.2  (Mil) ضخامت 
gr 50+300.3  gr20+44.1  gr20+29.1  (gr) وزن هر عدد 
5 10 11 تعداد در هر كارتن 
gr200+16.5kG  gr200+14.4kG  gr200+1419kG  (kg) وزن هر كارتن  
72 64 80 تعداد كارتن روي هر پالت 
0.95 1 1 (M2) متراژ در هر کارتن 
72 64 80 (M2) متراژ هر پالت 
110*110 110*110 110*110 (CM)ابعاد هر پالت 

کــــاشی کف
30*57 40*40 20*40 31*31 20*20 ابعاد 
9.9 8.7 7.8 8.1 7.6 (Mil) ضخامت 
gr50+3.570  gr50+2.880  gr20+1.44  gr50+1.59  gr20+0.640  (gr) وزن هر عدد 
6 6 12 10 25 تعداد در هر كارتن 
gr200+21.4kg  gr200+17.2kg  gr200+17.2kg  gr200+15.9kg  gr200+16kg  (kg) وزن هر كارتن  
56 64 72 72 64 تعداد كارتن روي هر پالت 
1 0.96 0.96 1 1 (M2) متراژ در هر کارتن 
56 64 72 72 64 (M2) متراژ هر پالت 
110*110 110*110 110*110 110*110 110*110 (CM)ابعاد هر پالت