پارامترهای بدست آمده کاشی نوآوران استاندارد ایران 25
شماره استاندارد           حد مجاز
استاندارد اروپایی EN15
شماره استاندارد           حد مجاز
ویژگی فیــــزیکی
10≤ ≤15   10≤ ≤20   IR 3994   10≤ ≤20   EN99 جذب آب
25/Nmm²≤   15/Nmm²≤   IR 3995  15/Nmm²≤   EN100 مقاومت خمشي  
3

Min 3

IR 3996   Min 3   EN101 سختي سطح  
مقاوم

مقاوم

IR 4000   مقاوم   EN105 مقاومت در برابر شوك اتوكلاو  
مقاوم

مقاوم

IR 3999   مقاوم   EN104 مقاومت در برابر شوك حرارتي  
class 4 Min class 2   IR 4002   Min class 2   EN122 رنگ پذيري   شیمیــــایی

class A

Min class B   IR 4002   Min class B   EN122 مواد شيميايي خانگي وپاك كننده ها  
class A Min class B   IR 4002  Min class B   EN122 اسيد وباز  
± 0.4%   %0.5±   IR 3993   %0.5±   EN122 طول وعرض   ابعـــادی و سطحی
±0.3mm   ±0.3mm   IR 3993   ±0.3mm   EN98 ضخامت  
%0.3±   %0.3±   IR 3993   %0.3±   EN98 موازي بودن اضلاع
%0.4±   %0.5±   IR 3993   %0.5±   EN98 مستطيل بودن اضلاع 
%0.4±   %0.5±   IR 3993   %0.5±   EN98 تخت بودن سطح